Αρ.Πρωτ 1023621/2017 (15/02/2017) -Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017
Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή του παραστατικού της Αιτήσεως Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ).
Απόφ.Υπ.Εργασίας Γ36/04/80/2017 (09/02/2017) -Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017
Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Απόφ.Υπ.Εργασίας 5547/248/2017 (07/02/2017) -Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017
Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του N. 4387/2016
Αρ.Πρωτ 1017119/2017 (02/02/2017) -Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017
Κοινοποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 103 του N.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) -Τροποποίηση άρθρου 39 του N.2960/2001(ΦΕΚ 265/Α)- Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα.
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 4/2017 (02/02/2017) -Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N. 4387/2016 - Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.
Αρ.Πρωτ ΔΒ4Γ/οικ.4031/2017 (02/02/2017) -Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
Σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη στους ασφαλισμένους που απώλεσαν το ΕΚΑΣ.
Αρ.Πρωτ 1014192/2017 (30/01/2017) -Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
«Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29.12.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων»
Απόφ.Υπ.Εργασίας Γ36/04/42/2017 (27/01/2017) -Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Αρ.Πρωτ 1011825/2017 (26/01/2017) -Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α..
Αρ.Πρωτ 1009976/2017 (23/01/2017) -Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017
Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1203/28.12.2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε - Απαλλαγή ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή.
Αρ.Πρωτ 1004599/2017 (12/01/2017) -Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017
Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ2016/22-12-2016 Απόφασης ΓΓΔΕ αναφορικά με τους όρους, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.
Απόφ.Υπ.Εργασίας 60871/16291/2017 (02/01/2017) -Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017
Παύση από 1-1-2017 της λειτουργίας των εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών.
Αρ.Πρωτ 1000496/2017 (03/01/2017) -Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017
Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1186607 ΕΞ 2016/20-12-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»"
ΠΟΛ. 1205/2016 (30/12/2016) -Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
Αρ.Πρωτ 1190234/2016 (30/12/2016) -Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53 Α του Ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»