Αποφάσεις ΥΠ. ΟΙΚ.

2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 ,

Απόφ. 0000910/2015 (24/11/2015)

Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

Απόφ. 0001608/2015 (07/12/2015)

Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Απόφ. 1/2000 (02/05/2000)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Απόφ. 1/2006 (18/12/2006)

Χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί κινητών αξιών σε λογιστική μορφή και του συστήματος άυλων τίτλων.1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008, 23/3/2009, 22/06/2009, 4/11/2009 και 28/1/2010 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.)

Απόφ. 10/2002 (17/06/2002)

Αποστολή Ορθής Επανάληψης Διαιτητικής Απόφασης 10/2002

Απόφ. 1000737/2013 (03/01/2013)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Απόφ. 1002182/2013 (04/01/2013)

Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Απόφ. 1002441/2013 (07/01/2013)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β΄ 2828) και Δ6Α 1157277 ΕΞ2012/15-11-2012 (Β΄ 3042) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

Απόφ. 10035/2005 (22/12/2005)

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων ρύθμισης οφειλομένων εισφορών στους προϊσταμένους των περιφ/κών Τμημάτων και Γραφείων του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

Απόφ. 10042/2003 (27/06/2003)

Χορήγηση 1/2 μηνιαίας σύνταξης στους συνταξιούχους του «Τ.Σ.Α.Υ.».