Ατομικές Λύσεις

2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 ,

Αρ.Πρωτ 000109/2009 (05/08/2009)

Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε νόμιμο ελεγκτή και σε ελεγκτικά γραφεία.

Αρ.Πρωτ 1000210/2015 (31/12/2015)

Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015.

Αρ.Πρωτ 1000262/2005 (29/12/2005)

Παράταση προθεσμίας αποστολής των αρχικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2005, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αρ.Πρωτ 1000414/2004 (31/12/2004)

Ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

Αρ.Πρωτ 1002102/2003 (04/08/2003)

Απαλλαγή επιχειρήσεων από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, για το διάστημα που βρίσκονται στο προπαρασκευαστικό στάδιο έναρξης εργασιών.

Αρ.Πρωτ 1003515/2000 (11/01/2000)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), σχετικά με τη θεώρηση από τις Διοικητικές Αρχές του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση από τις Διοικητικές Αρχές, δικηγόρους και συμβολαιογράφους των αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων, καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

Αρ.Πρωτ 1004314/2000 (14/02/2000)

Τεκμήριο αγοράς ακινήτου από αλλοδαπό.

Αρ.Πρωτ 1005755/2003 (30/07/2003)

Υποχρέωση των εξ απογραφής κληρονόμων για υποβολή δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και καταβολή φόρου.

Αρ.Πρωτ 1006366/2002 (31/01/2002)

Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο.

Αρ.Πρωτ 1016546/2000 (15/02/2000)

Κοινοποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθορισμού των ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής.