Δημοσιεύτηκε ο με αρ. Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227/06.12.2016) "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις".

Συνοπτικά, το πρώτο μέρος του νόμου αναφέρεται στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό, στην τροποποίηση των διατάξεων των Ν. 3299/2004 και 4399/2016 και στη ρύθμιση θεμάτων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το τρίτο μέρος αναφέρεται σε διατάξεις εφαρμογής συστάσεων εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ. Ειδικά, το πρώτο κεφάλαιο του τρίτου μέρους αναφέρεται σε διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ και το Β΄ κεφάλαιο σε διατάξεις αντίστοιχες με την εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στο ίδιο πνεύμα, το Γ΄ Κεφάλαιο αναφέρεται σε διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών, το Δ΄ Κεφάλαιο σε διατάξεις Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και το Ε΄ Κεφάλαιο σε διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν.4441/2016 περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ), One Stop Shops (OSS). Πιο συγκεκριμένα:

  • Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας μια σειρά πεδίων, θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου. Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, με βάση την πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου.
  • Περιορίζεται ο χρόνος σύστασης μιας επιχείρησης μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.
  • Μειώνεται το οικονομικό κόστος σύστασης, καθώς το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.
  • Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου. Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα.
  • Προβλέπεται η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET την στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Leave your comment