Αποφάσεις & Eγκύκλιοι

Ατομικές Λύσεις , Αποφάσεις ΥΠ. ΟΙΚ. , Δικαστικές Αποφάσεις , Εγκύκλιοι , ΠΟΛ ,

Απόφ. 0000910/2015 (24/11/2015)

Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

Απόφ. 0001608/2015 (07/12/2015)

Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Απόφ. 1/2000 (02/05/2000)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Απόφ. 1/2006 (18/12/2006)

Χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί κινητών αξιών σε λογιστική μορφή και του συστήματος άυλων τίτλων.1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008, 23/3/2009, 22/06/2009, 4/11/2009 και 28/1/2010 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.)

Απόφ. 10/2002 (17/06/2002)

Αποστολή Ορθής Επανάληψης Διαιτητικής Απόφασης 10/2002

Απόφ. 1000737/2013 (03/01/2013)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Απόφ. 1002182/2013 (04/01/2013)

Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Απόφ. 1002441/2013 (07/01/2013)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β΄ 2828) και Δ6Α 1157277 ΕΞ2012/15-11-2012 (Β΄ 3042) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

Απόφ. 10035/2005 (22/12/2005)

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων ρύθμισης οφειλομένων εισφορών στους προϊσταμένους των περιφ/κών Τμημάτων και Γραφείων του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

Απόφ. 10042/2003 (27/06/2003)

Χορήγηση 1/2 μηνιαίας σύνταξης στους συνταξιούχους του «Τ.Σ.Α.Υ.».

Απόφ. 10043/2003 (27/06/2003)

Αύξηση συντάξεων του κλάδου Συντάξεων του «ΤΣΜΕΔΕ» έτους 2003.

Απόφ. 1004480/2014 (09/01/2014)

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Απόφ. 1005461/2014 (10/01/2014)

Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Απόφ. 1009902/2014 (15/01/2014)

Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου.

Απόφ. 1011005/190/2013 (31/12/2013)

Καθορισμός του προβλεπόμενου στην παρ. 10 του άρθρου 39 του N. 3105/2003 (29 Α) ανταλλάγματος.

Απόφ. 10182/2000 (25/01/2000)

Τροποποίηση της απόφασης 11/176/23.11.1999 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Καθορισμός της διαδικασίας εκποίησης ενσώματων ανωνύμων μετοχών που δεν κατατέθηκαν στην εκδότρια για αποϋλοποίηση και παράταση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 42 και την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 2396/96 προθεσμίες".

Απόφ. 10193/2000 (23/06/2000)

Αναπροσαρμογή του ελαχίστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ).

Απόφ. 10259/2002 (19/12/2002)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηρίου

Απόφ. 104744/2012 (30/01/2012)

Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Απόφ. 10587/2007 (27/02/2007)

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ.