Η χώρα μας υπέγραψε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας η οποία κυρώθηκε με τον με αριθμό Ν.4234/2014 (ΦΕΚ Β΄ 28/4.2.2014). Σύμφωνα με την σύμβαση αυτή και ειδικά το άρθρου 4, κάτοικος για τους σκοπούς της σύμβασης σημαίνει στην περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένα φυσικό πρόσωπο που έχει τη διαμονή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την υπηκοότητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η υπηκοότητα των Εμιράτων δίνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από αμφότερους τους γονείς υπηκόους της χώρας. Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονιός είναι υπήκοος Εμιράτων, το τέκνο δεν λαμβάνει την υπηκοότητα της χώρας. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, Έλληνες εργαζόμενοι στα Εμιράτα (Άμπου Ντάμπι, Αϊμάν, Ντουμπάι, Ουμαλ- Καϊγιάν, Ρας αλ-Καϊμά, Σάρια, Φουτζέιρα), μετά τη σύναψη της Σ.Α.Δ.Φ. θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και φορολογούνται στην Ελλάδα (δεδομένου επιπλέον ότι οι χώρες του Κόλπου δεν επιβάλλουν φόρους εισοδήματος σε εισοδήματα τα οποία κτώνται από φυσικά πρόσωπα).

Με βάση τα ανωτέρω, μετά την υπογραφή της Σ.Α.Δ.Φ. με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν είναι ουσιαστικά δυνατή η μεταφορά σε αυτά της φορολογικής κατοικίας Έλληνα υπηκόου, επειδή όπως προαναφέρθηκε, φορολογικός κάτοικος Η.Α.Ε. είναι αυτός που προέρχεται και από τους δύο γονείς του από υπηκόους των Εμιράτων.

Ενόψει του ανωτέρω προβλήματος, εκδόθηκε από την Γ.Γ.Δ.Ε. το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ 2016/21.12.2016 έγγραφο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που χορηγούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Σύμφωνα με το έγγραφο, αναφέρονται οι ενέργειες της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με υπόδειγμα πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας το οποίο γνωστοποιήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών του αντισυμβαλλόμενου κράτους. Ωστόσο, το ως άνω πιστοποιητικό δεν έχει γίνει δεκτό για τους σκοπούς εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Η.Α.Ε.

Με βάση το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ2016/21.12.2016 έγγραφο, συστήνεται στους φορείς της φορολογικής διοίκησης, το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται δεκτό για σκοπούς εφαρμογής της εσωτερικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων φυσικών προσώπων που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στα Η.Α.Ε. σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1177/2014 και ΠΟΛ.1058/2015 κατά περίπτωση. Συνεπώς και σύμφωνα με την παρ. 4 της με αριθμό ΠΟΛ.1058/20156 εγκυκλίου, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να αποφανθούν άμεσα σχετικά με τη φορολογική κατοικία των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων που έχουν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη μεταβολή της φορολογικής τους κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα προεκτεθέντα.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε το σχόλιό σας