Λοιπές Διατάξεις

Δ.Π.Χ.Α , Κανονισμοί - Οδηγίες ΕΕ , Πράξεις Υπ. Συμβουλίου ,
ανά σελίδα

Κανονισμός ΕΕ 65/2002 (23/09/2002)

ΟΔΗΓΙΑ 2002/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ.