ΠΟΛ

2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 ,

ΠΟΛ. 1001/2000 (05/01/2000)

Κοινοποίηση της 1120326/1518/Α0006/24-12-1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που αφορά τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των δύο Τριμελών Επιτροπών Παιγνίων.

ΠΟΛ. 1002/2015 (28/12/2015)

Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών με αναστολή ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1003/2000 (07/01/2000)

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του N. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 τ.Α΄/30-12-99) "Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας -Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις.

ΠΟΛ. 1005/2000 (11/01/2000)

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σεισμοπλήκτων.

ΠΟΛ. 1006/2000 (10/01/2000)

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές του ΕΛ.ΤΑ απευθείας ή μέσω τρίτων.

ΠΟΛ. 1006/2004 (23/01/2004)

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για το έτος 2004.

ΠΟΛ. 1008/2004 (28/01/2004)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2004 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν

ΠΟΛ. 1012/2000 (13/01/2000)

Επιστροφή επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου για αποδοχές και συντάξεις από 1/1/-31/12/1999.

ΠΟΛ. 1013/2000 (13/01/2000)

Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.

ΠΟΛ. 1014/2004 (06/02/2004)

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997) που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα».