2000

Νόμος 2801/2000 (03/03/2000)

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2842/2000 (27/09/2000)

Η εισαγωγή του ευρώ στις συναλλαγές για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (Ε.Κ.) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν, σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ.

Νόμος 2843/2000 (12/10/2000)

Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2844/2000 (09/10/2000)

Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας.

Νόμος 2837/2000 (03/08/2000)

Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2831/2000 (13/06/2000)

Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

Νόμος 2819/2000 (15/03/2000)

Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. " προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2789/2000 (11/02/2000)

Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ.98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2874/2000 (29/12/2000)

Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2836/2000 (24/07/2000)

Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις.