2000

Αρ.Πρωτ 1003515/2000 (11/01/2000)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), σχετικά με τη θεώρηση από τις Διοικητικές Αρχές του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση από τις Διοικητικές Αρχές, δικηγόρους και συμβολαιογράφους των αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων, καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

Αρ.Πρωτ 1004314/2000 (14/02/2000)

Τεκμήριο αγοράς ακινήτου από αλλοδαπό.

Αρ.Πρωτ 1016546/2000 (15/02/2000)

Κοινοποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθορισμού των ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής.

Αρ.Πρωτ 1021412/2000 (28/02/2000)

Κοινοποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1562/9.2.2005 (ΦΕΚ 218/Β718.2.2005) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθορισμού των ωρών εισόδου των λογιστών φοροτεχνικών και των δικαστικών επιμελητών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Αρ.Πρωτ 1024048/2000 (04/04/2000)

Χαρακτηρισμός επιχείρησης.

Αρ.Πρωτ 1031863/2000 (28/03/2000)

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών σε μισθωμένο ακίνητο, εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης την οποία λύνεται η μίσθωση.

Αρ.Πρωτ 1033905/2000 (14/04/2000)

Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα Α4.

Αρ.Πρωτ 1042963/2000 (10/05/2000)

Παράταση προθεσμίας.

Αρ.Πρωτ 1043269/2000 (10/05/2000)

Παράταση προθεσμίας.

Αρ.Πρωτ 1050863/2000 (25/09/2000)

Φορολογία υπεραξίας κοινωνίας που μετατρέπεται σε ομόρρυθμη εταιρία.