2000

Απόφ. 1/2000 (02/05/2000)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Απόφ. 10182/2000 (25/01/2000)

Τροποποίηση της απόφασης 11/176/23.11.1999 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Καθορισμός της διαδικασίας εκποίησης ενσώματων ανωνύμων μετοχών που δεν κατατέθηκαν στην εκδότρια για αποϋλοποίηση και παράταση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 42 και την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 2396/96 προθεσμίες".

Απόφ. 10193/2000 (23/06/2000)

Αναπροσαρμογή του ελαχίστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ).

Απόφ. 14054/2000 (01/02/2000)

Καθορισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής των Ελεγκτών Ανωνύμων Εταιρειών, του ποσοστού παρακράτησης και της διαδικασίας απόδοσής του στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).

Απόφ. 14207/2000 (19/12/2000)

Αντικατάσταση της απόφασης 78/182/25.1.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς "Υποχρεώσεις των Εταιριών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά".

Απόφ. 181/2000 (18/01/2000)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Απόφ. 26294/2000 (31/07/2000)

Καθορισμός μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων ακίνητης περιουσίας του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Απόφ. 3/2000 (05/02/2000)

Τροποποιήσεις της έκδοσης Θ΄ (2000) του καταστατικού της τράπεζας της Ελλάδος μέχρι Μάϊο 2009.

Απόφ. 4196/2000 (28/07/2000)

Δικλείδες ασφαλείας της ομαλής λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.) και της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγωγών.

Απόφ. 4197/2000 (04/08/2000)

Τροποποίηση του άρθρου 5 της απόφασης 7Δ/182/25.1.2000 του Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ειδικός Διαπραγματευτής στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά".