2000

ΠΟΛ. 1001/2000 (05/01/2000)

Κοινοποίηση της 1120326/1518/Α0006/24-12-1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που αφορά τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των δύο Τριμελών Επιτροπών Παιγνίων.

ΠΟΛ. 1003/2000 (07/01/2000)

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του N. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 τ.Α΄/30-12-99) "Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας -Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις.

ΠΟΛ. 1005/2000 (11/01/2000)

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σεισμοπλήκτων.

ΠΟΛ. 1006/2000 (10/01/2000)

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές του ΕΛ.ΤΑ απευθείας ή μέσω τρίτων.

ΠΟΛ. 1012/2000 (13/01/2000)

Επιστροφή επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου για αποδοχές και συντάξεις από 1/1/-31/12/1999.

ΠΟΛ. 1013/2000 (13/01/2000)

Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.

ΠΟΛ. 1017/2000 (25/01/2000)

Αναστολή της εφαρμογής της κοινής απόφασης για τον προσδιορισμό των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων, για τις παραστάσεις σε δικαστήρια ή σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις.

ΠΟΛ. 1021/2000 (14/01/2000)

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμήνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών (έντυπο 052 -Φ.Π.Α., έκδοση 1999, Φ5/ΤΑΧΙS)

ΠΟΛ. 1027/2000 (27/01/2000)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2000 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

ΠΟΛ. 1029/2000 (27/01/2000)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικον. έτους 2000 και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων, που υποβάλλονται με αυτή".