2000

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 307/2000 (11/08/2000)

Λογιστικός χειρισμός νέου παράγωγου προϊόντος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών “Συμβάσεις REPOS επί τίτλων”.