2001

Εγκύκλιος 105/2001 (20/12/2001)

Ανακαθορισμός των αποδοτέων από το Ίδρυμα ποσών, για τα οπτικά είδη και μετατροπή τους σε ΕΥΡΩ.

Εγκύκλιος 106/2001 (20/12/2001)

Προσαρμογή διοικητικών πράξεων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Νόμισμα ΕΥΡΩ.

Εγκύκλιος 22/2001 (30/08/2001)

Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 2940/2001 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’180/6-8-01).

Εγκύκλιος 41/2001 (04/04/2001)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 σχετικά με την υλοποίηση της μισθολογικής πολιτικής έτους 2001.

Εγκύκλιος 43/2001 (09/04/2001)

Ιατρική περίθαλψη λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας.

Εγκύκλιος 44/2001 (19/04/2001)

Υπαγωγή των ασφαλισμένων του ΤΑΠΘΕ στην ασφάλιση του ΙΚΑ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και οδηγίες για την συνταξιοδότησή τους.

Εγκύκλιος 45/2001 (07/05/2001)

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Κοινών και Οικοδομικοτεχνικών Επιχειρήσεων, αντικατάσταση της εγκυκλίου - διαταγής 61/2000.

Εγκύκλιος 65/2001 (16/07/2001)

Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Εγκύκλιος 70/2001 (20/07/2001)

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.

Εγκύκλιος 81/2001 (27/09/2001)

Βεβαιώσεις αποδοχών για τον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας του προσωπικού του ΙΚΑ με βάση το ενιαίο νόμισμα.