2001

Νόμος 2940/2001 (06/08/2001)

Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχείρησης του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις

Νόμος 2946/2001 (08/10/2001)

Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2947/2001 (09/10/2001)

Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2952/2001 (22/10/2001)

Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών.

Νόμος 2955/2001 (02/11/2001)

Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2576/2001 (02/10/2001)

Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις

Νόμος 2939/2001 (06/08/2001)

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2954/2001 (02/11/2001)

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2965/2001 (23/11/2001)

Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις