2001

Απόφ. 1215/2001 (10/05/2001)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Απόφ. 1216/2001 (17/05/2001)

Ειδικός Διαπραγματευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Απόφ. 1232/2001 (06/12/2001)

Απόφαση 1/232/6.12.2001 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Απόφ. 13/2002 (09/10/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών βιομηχανίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Απόφ. 1300/2001 (22/10/2001)

Έγκριση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.

Απόφ. 15211/2001 (19/02/2001)

Υψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001.

Απόφ. 25/2001 (10/10/2001)

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α΄180/6-8-01): «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ & Επανάκριση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων».

Απόφ. 26/2001 (01/01/2001)

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ και των πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ των ειδικοτήτων: α) Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, β) Μηχανολόγου Μηχανικού, γ)Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δ) Ναυπηγού μηχανικού διπλωματούχου ΑΕΙ και ε) Ηλεκτρονικού Μηχανικού, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας.

Απόφ. 3228/2001 (25/10/2001)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αυλων Τίτλων.

Απόφ. 419/2001 (31/12/2001)

Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2002.