2001

ΠΟΛ. 1066/2001 (12/03/2001)

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων λόγω απεργίας των υπαλλήλων των Τραπεζών.

ΠΟΛ. 1067/2001 (16/03/2001)

Διορθώσεις σφαλμάτων.

ΠΟΛ. 1069/2001 (12/03/2001)

Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.

ΠΟΛ. 1072/2001 (14/03/2001)

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, λόγω διακοπής του Ηλεκτρικού Ρεύματος.

ΠΟΛ. 1074/2001 (20/03/2001)

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων μεριδίων ΕΠΕ, Ο.Ε κτλ.

ΠΟΛ. 1077/2001 (27/03/2001)

Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων για διαχείριση που έληξε μέχρι 30 Νοεμβρίου 2000. Φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

ΠΟΛ. 1080/2001 (30/03/2001)

Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος

ΠΟΛ. 1082/2001 (23/03/2001)

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, λόγω ανωνύμου τηλεφωνήματος για τοποθέτηση βόμβας.

ΠΟΛ. 1082/2004 (02/08/2004)

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε σύζυγο αποβιώσαντος, ως συμμετοχή της στα αποκτήματα του γάμου.

ΠΟΛ. 1086/2001 (02/04/2001)

Αναγραφή στις Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου του Κ.Β.Σ. και των Υπηρεσιών που συνέταξαν τις Εκθέσεις Ελέγχου.