2001

Απόφ.Εφετείου 125/2001 (01/01/2001)

Φορολογία εισοδήματος κώδικας βιβλίων και στοιχείων, κώδικας διοικητικής δικονομίας νομοθεσία περί Ε.Π.Ε. (Ν. 3190/1995, άρθρο 8)

Απόφ.Εφετείου 2585/2001 (01/01/2001)

Φορολογία εισοδήματος (Άρθρο 33 του Ν. 2238/1994)

Απόφ.Εφετείου 2711/2001 (01/01/2001)

Χρηματιστήριο (Ν.3632/1928 - Ν.1914/1990, Άρθρο 45).

Απόφ.Πρωτοδικείου 1692/2001 (01/01/2001)

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων [Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), ΑΡΘΡΑ 200 επομ.]

Απόφ.Πρωτοδικείου 1823/2001 (01/01/2001)

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων [Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), Άρθρα 200 επομ.]

Απόφ.Πρωτοδικείου 1844/2001 (01/01/2001)

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων [Ν.2717/1999 (Κ.Δ.Δ.) Άρθρα 200 επομ.]

Απόφ.Πρωτοδικείου 1887/2001 (01/01/2001)

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων [Ν.2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), Άρθρα 200 επομ.]

Απόφ.Πρωτοδικείου 1901/2001 (01/01/2001)

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), Άρθρα 210)

Απόφ.Πρωτοδικείου 1934/2001 (01/01/2001)

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων [Ν.2717/1999 (Κ.Α.Α.), Άρθρα 200 επομ.]

Απόφ.Πρωτοδικείου 197/2001 (01/01/2001)

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης (Άρθρα 200 επομ. και 228 Κ.Δ.Δ.)