2002

Αρ.Πρωτ 1006366/2002 (31/01/2002)

Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο.

Αρ.Πρωτ 1039975/2002 (06/06/2002)

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση του Λήπτη φορολογικών στοιχείων Εξόφλησης των συναλλαγών που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής

Αρ.Πρωτ 1059925/2002 (15/07/2002)

Εξαίρεση από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αρ.Πρωτ 1061026/2002 (21/11/2002)

Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπών εταιρειών που δεν αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Αρ.Πρωτ 1064758/2002 (01/08/2002)

Καταλογισμός ή όχι φόρων σε περίπτωση μη παρακράτησης τους από εκείνους που έχουν τη σχετική υποχρέωση.

Αρ.Πρωτ 1065898/2002 (14/08/2002)

Αναφορικά με την έγκριση επιστροφών φόρων, προστίμων και λοιπών εσόδων.

Αρ.Πρωτ 1074800/2002 (17/09/2002)

Εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ 1155/2002 περί περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων 1998 και παλαιότερων.

Αρ.Πρωτ 1075017/2002 (18/09/2002)

Αξία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, όταν εκτός του Φ.Π.Α., οι συναλλαγές εμπεριέχουν λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις.

Αρ.Πρωτ 1075319/2002 (18/09/2002)

Εφαρμογή απόφασης 1044171/1369/ΠΟΛ. 1155/2002.

Αρ.Πρωτ 1089460/2002 (13/12/2002)

Τρόπος τήρησης του Ισοζυγίου Γενικού Αναλυτικών Καθολικών.