2002

Έγγραφο 1606/2002 (19/07/2002)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων.