2002

Απόφ. 10/2002 (17/06/2002)

Αποστολή Ορθής Επανάληψης Διαιτητικής Απόφασης 10/2002

Απόφ. 10259/2002 (19/12/2002)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηρίου

Απόφ. 1241/2002 (28/03/2002)

Καθορισμός δικαιωμάτων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. για την εκκαθάριση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Απόφ. 1460/2002 (15/04/2002)

Λειτουργία του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης.

Απόφ. 186/2002 (17/06/2002)

Σχετικά με το υπόδειγμα εντύπου που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου

Απόφ. 208371/2002 (04/11/2002)

Τροποποίηση της με αριθμό 155492/Β.638/21.3.02 (ΦΕΚ 373 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Κανόνων Επενδυτικής Συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Απόφ. 21/2002 (18/07/2002)

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της Χώρας ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων, που είναι κάτοχοι των σχετικών αδειών εργασίας όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.

Απόφ. 2257/2002 (22/11/2002)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Απόφ. 25256/2002 (14/11/2002)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Απόφ. 26256/2002 (14/11/2002)

Τροποποίηση της απόφασης 2/216/17.5.2001 (ΦΕΚ Β/667/31.5.2001) του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοιχτές πωλήσεις μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών», όπως ισχύει.