2002

Απόφ. Αρείου Πάγου 8/2004 (01/01/2004)

Μη έγκαιρη καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους εταιρίας - Πραγματικά περιστατικά.

Απόφ.Εφετείου 114/2002 (01/01/2002)

Υπάλληλοι γεωργικών συνεταιρισμών - όροι εγκυρότητας σχετικής σύμβασης εργασίας - ομαδικές απολύσεις

Απόφ.Εφετείου 12/2002 (01/01/2002)

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Ν. 1642/1986, Άρθρα 2, 3, 25, 28)

Απόφ.Εφετείου 1542/2002 (01/01/2002)

Φορολογία εισοδήματος Ζ΄ (Ν.2238/1994, Άρθρα 48, 50)

Απόφ.Εφετείου 3149/2002 (01/01/2002)

Κώδικας βιβλίων και στοιχείων - κώδικας διοικητικής δικονομίας (Π.Δ.186/1992, άρθρο 36, Ν.2717/1999, άρθρο 44 (Κ.Δ.Δ.)

Απόφ.Εφετείου 3286/2002 (01/01/2002)

Φορολογία Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, άρθρο 31, παρ. 1 και Ν. 2130/1993).

Απόφ.Εφετείου 3743/2002 (01/01/2002)

Φόρος εισοδήματος (Ν. 2238/1994, άρθρο 13)

Απόφ.Εφετείου 41/2002 (01/01/2002)

Φ.Π.Α. (Ν.1642/1986, Άρθρα 48, 38, 39)

Απόφ.Εφετείου 440/2002 (01/01/2002)

Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, άρθρο 33, παρ. 4)

Απόφ.Εφετείου 571/2002 (01/01/2002)

Φορολογικά Κίνητρα – ΦΜΑ (Ν. 1297/1972, άρθρο 3 και 19 παρ. 4 του Ν. 849/1978).