2002

Εγκύκλιος 1084078/2002 (21/10/2002)

Επιστροφή ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις

Εγκύκλιος 12/2002 (18/02/2002)

Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2972/01 που αφορούν θέματα Ασφάλισης, Εσόδων και Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης.

Εγκύκλιος 23/2002 (13/03/2002)

Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2002.

Εγκύκλιος 25/2002 (02/04/2002)

Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2002.

Εγκύκλιος 27/2002 (01/04/2002)

Αύξηση συντάξεων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ & ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.

Εγκύκλιος 31/2002 (22/04/2002)

Προθεσμία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών (Καταγγελίες, ΥΔΑΑΒ).

Εγκύκλιος 4/2002 (21/03/2002)

Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ.

Εγκύκλιος 48/2002 (03/06/2002)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 13, 14 και 40 του Ν. 3016/2002 σχετικά με την υλοποίηση της μισθολογικής πολιτικής έτους 2002

Εγκύκλιος 50TEBE/2002 (14/10/2002)

Συμβάσεις έργου.

Εγκύκλιος 54TEBE/2002 (04/11/2002)

Ασφαλιστικό καθεστώς Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων με το Ν. 3050/02