2002

ΠΟΛ. 1088/2002 (05/07/2002)

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37Α’).

ΠΟΛ. 1141/2002 (30/04/2002)

Χρόνος υποβολής του ειδικού σημειώματος υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία του εισοδήματος και το Φ.Π.Α., ανά τριετία.

ΠΟΛ. 1141/2002 (30/4/2002)

Χρόνος υποβολής του ειδικού σημειώματος υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία του εισοδήματος και το Φ.Π.Α., ανά τριετία.

ΠΟΛ. 1145/2002 (08/05/2002)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων οίκον. έτους 2002 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων, που υποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ. 1146/2002 (08/05/2002)

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω Internet.

ΠΟΛ. 1149/2002 (15/05/2002)

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

ΠΟΛ. 1150/2002 (15/05/2002)

Οδηγίες για τη διόρθωση των τυχόν λανθασμένων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο.

ΠΟΛ. 1154/2002 (21/05/2002)

Κατάσταση εγκεκριμένων τύπων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων.

ΠΟΛ. 1160/2002 (23/05/2002)

Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμα, περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., οι οποίες δεν παρελήφθησαν μέσω TAXISnet.

ΠΟΛ. 1163/2002 (22/05/2002)

Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων.