2003

ΠΟΛ. 1091/2003 (10/07/2003)

Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

ΠΟΛ. 1092/2003 (11/07/2003)

Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών.

ΠΟΛ. 1093/2003 (24/07/2003)

Κατάσταση εγκεκριμένων τύπων Φορολογικών Μηχανισμών του Ν. 1809/1988 όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1094/2003 (22/07/2003)

Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου – Συμπλήρωση και κωδικοποίηση των Α.Υ.Ο.Ο 1084982/616/0015/ΠΟΛ. 1241/22.10.2002 (ΦΕΚ 1386 Β΄) και 1099834/859/0015/ΠΟΛ. 1272/12.12.2002 (ΦΕΚ 1585 Β΄)

ΠΟΛ. 1097/2003 (06/08/2003)

Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας ελαχίστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής επί του εισιτηρίου ως προκαταβολή.

ΠΟΛ. 1098/2003 (08/08/2003)

Γνωστοποίηση της τιμής του κοινού Παρθένου Ελαιολάδου οξύτητας 2 3,3% ελαιοκομικού έτους 2003 • 2004, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.

ΠΟΛ. 1099/2003 (18/07/2003)

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2002, που αναγράφουν την αξία της συναλλαγής σε δραχμές.

ΠΟΛ. 1100/2003 (20/08/2003)

Διαδικασίες μεταβίβασης – μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών.

ΠΟΛ. 1101/2003 (20/08/2003)

Τρόπος απόδοσης των κατ΄ αποκοπή ποσών Φ.Π.Α. προηγουμένων ετών από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

ΠΟΛ. 1102/2003 (20/08/2003)

Διενέργεια προσωρινών φορολογικών ελέγχων.