2003

Νόμος 3146/2003 (23/05/2003)

Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3169/2003 (24/07/2003)

Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3174/2003 (28/08/2003)

Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Νόμος 3201/2003 (09/12/2003)

Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου.

Νόμος 3207/2003 (24/12/2003)

Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3212/2003 (31/12/2003)

Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Νόμος 3208/2003 (24/12/2003)

Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3193/2003 (20/11/2003)

Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3191/2003 (07/11/2003)

Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευ¬σης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)

Νόμος 3190/2003 (30/10/2003)

Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις.