2003

Αρ.Πρωτ 1002102/2003 (04/08/2003)

Απαλλαγή επιχειρήσεων από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, για το διάστημα που βρίσκονται στο προπαρασκευαστικό στάδιο έναρξης εργασιών.

Αρ.Πρωτ 1005755/2003 (30/07/2003)

Υποχρέωση των εξ απογραφής κληρονόμων για υποβολή δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και καταβολή φόρου.

Αρ.Πρωτ 1026206/2003 (21/11/2003)

Οι αμοιβές που λαμβάνει εταίρος Ε.Π.Ε. λόγω των παρεχομένων σε αυτή φορολογικών συμβουλών, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της όταν για τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.

Αρ.Πρωτ 1029278/2003 (25/07/2003)

Σε περίπτωση ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό του κέρδους που έχει προκύψει από μεταβίβαση ακινήτου αλλοδαπής εταιρίας, μέσα στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παράγραφος 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 προθεσμία, δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος.

Αρ.Πρωτ 1042384/2003 (26/09/2003)

Χορήγηση στοιχείων στο ΙΚΑ.

Αρ.Πρωτ 1043/2003 (15/10/2003)

Ρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων.

Αρ.Πρωτ 1047102/2003 (18/12/2003)

Ωφέλεια σε περίπτωση μεταφοράς της δραστηριότητας επιχείρησης και εγκατάστασης στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με συναφές αντικείμενο.

Αρ.Πρωτ 1054455/2003 (31/10/2003)

Προσδιορισμός φόρου υπεραξίας και λοιπών υποχρεώσεων, κατά τη λύση Ο.Ε. και άσκηση ατομικής επιχείρησης στον ίδιο χώρο, από μέλος αυτής.

Αρ.Πρωτ 1057240/2003 (23/07/2003)

Τα μισθώματα που εισπράττουν οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 βάσει των συναπτομένων από αυτές συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων, δεν αποτελούν εισοδήματα από ακίνητα, κατά την έννοια του άρθρου 20 του ν. 2238/1994 και ειδικότερα από μίσθωση ακινήτων και συνεπώς δεν οφείλεται συμπληρωματικός φόρος 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους από τα μισθώματα αυτά.

Αρ.Πρωτ 1057704/2003 (19/06/2003)

Έντοκη Επιστροφή φόρων και προστίμων.