2003

Απόφ. 10042/2003 (27/06/2003)

Χορήγηση 1/2 μηνιαίας σύνταξης στους συνταξιούχους του «Τ.Σ.Α.Υ.».

Απόφ. 10043/2003 (27/06/2003)

Αύξηση συντάξεων του κλάδου Συντάξεων του «ΤΣΜΕΔΕ» έτους 2003.

Απόφ. 1102636/2003 (14/12/2003)

Είσπραξη εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Απόφ. 11321/2003 (11/08/2003)

Παροχή τηλεομοιοτυπίας προς πιστοποιημένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας συναλλασσόμενου με αυτούς.

Απόφ. 132458/2003 (09/12/2003)

Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας σύμφωνα με το Π.Δ.294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2004.

Απόφ. 132459/2003 (09/12/2003)

Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας σύμφωνα με το Π.Δ.294/88 για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2004.

Απόφ. 1503/2003 (12/12/2003)

Πρόγραμμα Επιδότησης Νέων θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες, Απεξαρτημένων, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Απόφ. 26856/2003 (02/12/2003)

Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Απόφ. 282282/2003 (31/12/2003)

Είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ( ΕΛ.Γ.Α. ), των κτηνοτρόφων, μέσω της «Δήλωσης Εκτροφής» και χορήγηση σε αυτούς της «Ασφαλιστικής Ενημερότητας».

Απόφ. 30346/2003 (24/12/2003)

Τροποποίηση της Φ.21/Οικ.2739/23.1.2002 (ΦΕΚ Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.