2003

Απόφ. Αρείου Πάγου 352/2003 (02/02/2003)

Το πρακτικό του Δ.Σ. της Α.Ε. επέχει θέση πληρεξούσιου όταν έχει καταχωρηθεί σ` αυτό απόφαση του Δ.Σ., με την οποία ανατίθεται (γενικά ή για ορισμένου είδους πράξεις) η εκπροσώπηση της Α.Ε.Α.Π. 352/2003 (Τμ. Ε` Ποιν. - σε Συμβ.)

Απόφ.Εφετείου 1184/2003 (01/01/2003)

Εργασία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Απόφ.Εφετείου 2665/2003 (01/01/2003)

Αξίωση μισθωτού που πηγάζει από άκυρη καταγγελία σχέσεως εξαρτημένης εργασίας.

Απόφ.Εφετείου 2904/2003 (01/01/2003)

Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, άρθρο 32, παρ. 1, 2)

Απόφ.Εφετείου 3518/2003 (01/01/2003)

Βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων δεν θεσμοθετείται απαγόρευση χρήσεως διορθωτικού υγρού (BLANCO) στο ειδικό βιβλίο «καταχώρισης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού», - Επιβολή προστίμου επισύρει ή ουσιαστική αλλοίωση των στοιχείων παροχής εργασίας των απασχολουμένων και όχι απλώς ή χρησιμοποίηση τρόπου διορθώσεως ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήση σε αλλοίωση των στοιχείων αυτών.

Απόφ.Εφετείου 4584/2003 (01/01/2003)

Υπαγωγή παθόντος από εργατικό ατύχημα στην ασφάλιση ΙΚΑ - πότε απαλλάσσεται από την ευθύνη ο εργοδότης.

Απόφ.Εφετείου 822/2003 (01/01/2003)

Λογιστικές διαφορές – Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ.99/1977, άρθρο 43, παρ. 2)

Απόφ.Πρωτοδικείου 115/2003 (02/05/2003)

Επιδόματα αργιών και Χριστουγέννων.

Απόφ.Πρωτοδικείου 15/2003 (01/01/2003)

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - αποζημιώσεις εργαζομένου - διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη.

Απόφ.Πρωτοδικείου 161/2003 (01/01/2003)

Αναστολή εκτέλεσης πράξεων διοικητικής εκτέλεσης [Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), Άρθρα 200 επομ.]