2003

Εγκύκλιος 40/2003 (09/09/2003)

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν.3029/2002.

Εγκύκλιος 45/2003 (30/06/2003)

Προσδιορισμός ΑΕΠ 2003.

Εγκύκλιος 72/2003 (05/09/2003)

Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για α) τους ασφαλιζόμενους με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β΄ κατηγορία) του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α., β) τις αποκλειστικές νοσοκόμες και γ) τους ασφαλιζόμενους που έχουν αποχωρήσει.

Εγκύκλιος 74/2003 (22/09/2003)

Εφαρμογή στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ διατάξεων του Ν. 612/77 για τους παρατετραπληγικούς ασφ/νους και τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και νεφρική ανεπάρκεια.

Εγκύκλιος 77/2003 (29/09/2003)

Κατ΄ οίκον απασχολούμενο προσωπικό και αλλοδαποί και άλλα θέματα.

Εγκύκλιος 81/2003 (16/10/2003)

Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας Α) Τροποποίηση (διπλασιασμός) της διάρκειας ισχύος τους και επαναπροσδιορισμός της έννοιας του ασφαλιστικά ενήμερου δικαιούχου τους. Β) Διευκρινίσεις για τις χορηγούμενες μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) Βεβαιώσεις Μη Οφειλής σε αναπόγραφες ατομικές επιχειρήσεις.

Εγκύκλιος 82/2003 (17/10/2003)

Κοινοποίηση νέων πινάκων κωδικών πακέτων κάλυψης Σχετικές εγκύκλιοι 56/2003, 72/2003.

Εγκύκλιος 84/2003 (24/10/2003)

Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης (έως 150 για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας τους) βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.3169/03.

Εγκύκλιος 85/2003 (30/10/2003)

Υπηρεσίες Υγείας που υπάγονται σε Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ.

Εγκύκλιος 87/2003 (18/11/2003)

Ασφάλιση στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου ατυχήματος, των μαθητών Α΄ και Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.