2004

Νόμος 3250/2004 (07/07/2004)

Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Νόμος 3263/2004 (28/09/2004)

Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3279/2004 (01/11/2004)

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Νόμος 3282/2004 (01/11/2004)

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3302/2004 (28/12/2004)

Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3292/2004 (26/11/2004)

Κύρωση της Σύμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Νόμος 3262/2004 (15/09/2004)

Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού.

Νόμος 3254/2004 (22/07/2004)

Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3301/2004 (23/12/2004)

Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.