2004

Αρ.Πρωτ 1000414/2004 (31/12/2004)

Ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

Αρ.Πρωτ 1018639/2004 (01/03/2004)

Έναρξη από 1.1.2004 στη Β΄ κατηγορία βιβλίων των πρατηριούχων, καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Αρ.Πρωτ 1028034/2004 (31/03/2004)

ΘΕΜΑ: Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Αρ.Πρωτ 1036613/2004 (30/04/2004)

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

Αρ.Πρωτ 1042906/2004 (04/06/2004)

Αρχιτέκτονας, μηχανικός. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων.

Αρ.Πρωτ 105061/2004 (27/05/2004)

Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

Αρ.Πρωτ 1053572/2004 (29/06/2004)

Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης, για τη χορήγηση πιστοποιητικού άρθρου 81 Ν. 2238/1994.

Αρ.Πρωτ 106137/2004 (25/06/2004)

Ειδικό Πρόγραμμα εφαρμογής φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων ενόψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων κατά τη θερινή περίοδο.

Αρ.Πρωτ 1062398/2004 (29/07/2004)

Παράταση προθεσμιών.

Αρ.Πρωτ 1065577/2004 (19/08/2004)

Γενική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις χρεών ειδικών περιπτώσεων.