2004

Απόφ. 1147/2004 (14/07/2004)

Καθιέρωση τριπλοτύπου Δελτίου Αποστολής ή τριπλοτύπου Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου κατά την διακίνηση οπωρολαχανικών και αλιευτικών προϊόντων προς και από τις Λαϊκές Αγορές και άλλες περί του θέματος ρυθμίσεις, κατά τις επιταγές της παραγρ. 2 του άρθρου 7γ του Ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003).

Απόφ. 12502/2004 (10/08/2004)

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μη Πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Απόφ. 12506/2004 (10/08/2004)

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των κτηνιάτρων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Απόφ. 17/2004 (10/08/2004)

Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για την μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από την Διοίκηση.

Απόφ. 20054/2004 (07/06/2004)

ΘΕΜΑ: Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου για το έτος 2004.

Απόφ. 2317/2004 (11/11/2004)

Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 3283/2004.

Απόφ. 2959/2004 (22/03/2004)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών καθώς και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Α΄ εξαμήνου τους έτους 2004.

Απόφ. 352513/2004 (24/12/2004)

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

Απόφ. 35257/2004 (15/11/2004)

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των πληρωμάτων των Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων M/S - Π/Κ -Ι/Φ μέχρι 500 κ.ο.χ.

Απόφ. 4845/2004 (31/12/2004)

Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2005.