2004

Απόφ. Αρείου Πάγου 111/2004 (01/01/2004)

Θέσεις εργασίας σε πλοίο Θαλαμηπόλοι και μάγειρες πλοίων. Πραγματικά περιστατικά.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1152/2004 (05/10/2004)

Ασφαλιστική υπάλληλος - Ετήσια άδεια με αποδοχές.

Απόφ. Αρείου Πάγου 199/2004 (05/10/2004)

Όροι αμοιβής και εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων.

Απόφ. Αρείου Πάγου 240/2004 (25/04/2004)

Σε περίπτωση ατυχήματος από ανασφάλιστο αυτοκίνητο η προκληθείσα ζημιά καλύπτεται από το επικουρικό κεφάλαιο

Απόφ. Αρείου Πάγου 289/2004 (01/01/2004)

Ναυτικό εργατικό ατύχημα - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση και ηθική βλάβη - Μηχανικοί πλοίου.

Απόφ. Αρείου Πάγου 425/2004 (10/05/2004)

Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 493/2004 (16/06/2004)

Ανατοκισμός δεν ανατρέχει στο παρελθόν έως την εξόφληση του τοκοφόρου ποσού των τόκων.

Απόφ. Αρείου Πάγου 5/2004 (01/01/2004)

Ανακοπή του Ελληνικού Δημοσίου κατά πίνακα κατάταξης δανειστών.

Απόφ. Αρείου Πάγου 55/2004 (01/01/2004)

Ιδιότητα Ναυτικού - Σύμβαση χερσαίας εργασίας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 633/2004 (01/01/2004)

Υπάλληλοι καταστημάτων. Ωράριο εργασίας. ΕΓΣΣΕ. Παράνομη υπερωριακή εργασία.