2004

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 6/2004 (09/01/2004)

Εάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν να παρακολουθούνται Λογιστικά με αξία ενός λεπτού του Ευρώ ή όχι.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 7/2004 (12/01/2004)

Εάν οι επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρίας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της.