2004

Έγγραφο 2236/2004 (29/12/2004)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2236/2004 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2236/2004 της επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1, 3, 4 και 5, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) 1, 10, 12, 14, 16 έως 19, 22, 27, 28 και 31 έως 41 και τις διερμηνείες της μόνιμης επιτροπής διερμηνειών (ΜΕΔ) 9, 22, 28 και 32.

Έγγραφο 40/2004 (07/06/2004)

Μείωση εργοδοτικών εισφορών.

Έγγραφο 41/2004 (22/06/2004)

Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2004 έως 31/12/2004.

Έγγραφο 42/2004 (10/03/2004)

Προσαύξηση σύνταξης για τις ημέρες εργασίας, για τις οποίες καταβλήθηκαν οι πρόσθετες εισφορές των βαρέων, στους ασφ/νους /ες που συνταξιοδοτούνται με άλλες διατάξεις από εκείνες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων - Τροποποίηση οδηγιών με βάση Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έγγραφο 707/2004 (06/04/2004)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 707/2004 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 707/2004 της επιτροπής της 6ης Απριλίου 2004 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Έγγραφο 81/2004 (18/11/2004)

Επαναπροσδιορισμός του όρου συνταξιούχος του δημόσιου τομέα» - Ανάκληση οδηγιών.Δείτε επίσης: Αρχική έκδοση: 20/04/2004

Έγγραφο dlp_19/2004 (26/06/2004)

Παροχές σε εργαζομένους

Έγγραφο dlp_22/2004 (29/12/2004)

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων

Έγγραφο eddpxp_4/2004 (02/12/2004)

Ο προσδιορισμός εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση

Έγγραφο med_1/2004 (29/12/2004)

Αρχή της συνέπειας - Διαφορετικές μέθοδοι προσδιορισμού του κόστους των αποθεμάτων