2004

ΠΟΛ. 1006/2004 (23/01/2004)

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για το έτος 2004.

ΠΟΛ. 1008/2004 (28/01/2004)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2004 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν

ΠΟΛ. 1014/2004 (06/02/2004)

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997) που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα».

ΠΟΛ. 1021/2004 (02/03/2004)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2004, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

ΠΟΛ. 1023/2004 (29/02/2004)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2004 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ. 1025/2004 (12/03/2004)

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003).

ΠΟΛ. 1028/2004 (01/04/2004)

Ευθύνη Διοικούντων Α.Ε. και Εκκαθαριστών αυτής για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών της εταιρίας.

ΠΟΛ. 1036/2004 (30/04/2004)

Απαλλαγή συζύγoυ και ανήλικων τέκνων του θανόντος από το φόρο κληρονομιάς για κληρονομική μερίδα μέχρι 300.000 €.

ΠΟΛ. 1042/2004 (06/05/2004)

Δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και πιστοποιούν την εργοστασιακή αξία των αυτοκινήτων.

ΠΟΛ. 1048/2004 (25/05/2004)

Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο πώλησης ακινήτου, στο οποίο περιέχεται ρήτρα αυτοσύμβασης.