2005

Νόμος 3345/2005 (16/06/2005)

Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

Νόμος 3385/2005 (19/08/2005)

Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3399/2005 (17/10/2005)

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3408/2005 (04/11/2005)

Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3429/2005 (27/12/2005)

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).

Νόμος 3352/2005 (23/06/2005)

Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους.

Νόμος 3353/2005 (23/06/2005)

Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάικος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Νόμος 3373/2005 (02/08/2005)

Αντικατάσταση και συμπλήρωση του Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278 Α).

Νόμος 3401/2005 (17/10/2005)

Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.

Νόμος 3412/2005 (04/11/2005)

Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας.