2005

Απόφ. Αρείου Πάγου 1350/2005 (19/11/2005)

Η κυριότητα επί των πάσης φύσεως διαχωρισμάτων συνεχόμενων ακινήτων ανήκει στον κύριο του εδάφους έτσι ώστε αν το διαχώρισμα έγινε επί εδάφους αποκλειστικώς του ενός ιδιοκτήτου, ανήκει σ` αυτόν, εάν, όμως, έγινε επί εδάφους αμφοτέρων των ιδιοκτητών καθένας εξ αυτών είναι κύριος του αντιστοιχούντος στο έδαφος του τμήματος του διαχωρίσματος.

Απόφ. Αρείου Πάγου 168/2005 (15/10/2005)

Στην σύμβαση έργου οι συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν την μερική ή και πλήρη απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής

Απόφ. Αρείου Πάγου 1765/2005 (19/10/2005)

Επί μερικής εκπλήρωσης της παροχής υφίσταται μερική υπερημερία του οφειλέτη για το καθυστερούμενο υπόλοιπο της παροχής.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1792/2005 (10/11/2005)

Ο εργοδότης - οικοπεδούχος έχει τη νομή του οικοπέδου και των χώρων της οικοδομής κατά τη διάρκεια εκτελέσεως συμβάσεως ανεγέρσεως οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, ενώ ο εργολάβος ασκεί νομή μόνον επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών, που του μεταβιβάζονται, με οριστικό συμβόλαιο, ως αμοιβή του.

Απόφ. Αρείου Πάγου 258/2005 (15/11/2005)

Επί οικειοθελούς παροχής του εργοδότη επέρχεται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως.

Απόφ. Αρείου Πάγου 344/2005 (15/10/2005)

Μπορεί να παρίσταται ως πολιτικός ενάγον το επαγγελματικό σωματείο αλλά μόνον όταν δικάζονται αξιόποινες πράξεις παραβιάσεως της λειτουργίας του, ή θίγουσες δικαιώματα και συμφέροντα αυτού, όχι, όμως, και όταν παραβιάζονται ποινικές διατάξεις προστατευτικές των μελών του ή της εργατικής νομοθεσίας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 423/2005 (10/11/2005)

Η ρύθμιση για τον ανακαθορισμό των χρεών των δανειοληπτών αποσκοπεί στον περιορισμό της συνολικής εκ πάσης αιτίας οφειλής τους από τόκους, έξοδα κ.λ.π

Απόφ. Αρείου Πάγου 45/2005 (06/12/2005)

Η καταγγελία κατόπιν υποβολής μηνύσεως του εργοδότη κατά του εργαζόμενου είναι καταχρηστική εφόσον πίσω από τη μήνυση υποκρύπτεται εκδίκηση ή εχθρότητα προς το μισθωτό ή έγινε για την καταστρατήγηση των νομίμων δικαιωμάτων του.

Απόφ. Αρείου Πάγου 456/2005 (10/10/2005)

Συμβιβασμός. Εκπροσώπηση Α.Ε. Έννοια συμβιβασμού. Πότε επιτρέπεται σε εργατικές διαφορές.

Απόφ.Πρωτοδικείου 1034/2005 (07/10/2005)

Η αρχή της ισότητας της αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας, στο Ελληνικό και στο Κοινοτικό Δίκαιο - Οικειοθελείς παροχές.