2005

Αρ.Πρωτ 1000262/2005 (29/12/2005)

Παράταση προθεσμίας αποστολής των αρχικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2005, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αρ.Πρωτ 1115700/2005 (16/12/2005)

Εισφορά τμημάτων επιχείρησης σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία με τις ευεργετικές διατάξεις του N.216/1993.

Αρ.Πρωτ 1117836/2005 (13/12/2005)

Οδηγίες για τον έλεγχο των στοιχείων που προέκυψαν από τη διασταύρωση των συναλλαγών που καταχωρήθηκαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) έτους 2003.

Αρ.Πρωτ 1120952/2005 (22/12/2005)

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 από ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων.

Αρ.Πρωτ 1121105/2005 (23/12/2005)

Σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Αρ.Πρωτ 1121708/2005 (27/12/2005)

Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού κατασκευαστικής εταιρίας, όταν οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ καταβάλλονται κατόπιν συμφωνίας από τον ιδιοκτήτη του έργου - Καταχώρηση στα βιβλία του ΚΒΣ.

Αρ.Πρωτ 1121825/2005 (28/12/2005)

Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Αρ.Πρωτ 1122028/2005 (29/12/2005)

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Αρ.Πρωτ 1122083/2005 (27/12/2005)

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2006.

Αρ.Πρωτ 1122472/2005 (30/12/2005)

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2006.