2005

ΠΟΛ. 1113/2005 (05/08/2005)

Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

ΠΟΛ. 1114/2005 (18/08/2005

Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

ΠΟΛ. 1115/2005 (01/09/2005)

Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.

ΠΟΛ. 1116/2005 (31/08/2005)

Κοινοποίηση της αρ. 334/05 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ. 1117/2005 (02/09/2005)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ. 366/18-12-87 (ΦΕΚ 3 Β/ 8-1-88), όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1118/2005 (08/09/2005)

Εφαρμογή της με αρ.πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου).

ΠΟΛ. 1119/2005 (09/09/2005)

Οίκοθεν Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, κατοίκους Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων Φ.Π.Α. οφειλόμενου στη χώρα μας καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής.

ΠΟΛ. 1120/2005 (12/09/2005)

Έναρξη λειτουργίας της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» στη δικτυακή πόλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr.

ΠΟΛ. 1121/2005 (15/09/2005)

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

ΠΟΛ. 1123/2005 (19/09/2005)

Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου.