2005

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 325ΑΠ/2005 (22/09/2005)

Λογιστικός χειρισμός ανέγερσης κτηρίου σε κτηρίου σε οικόπεδο τρίτου.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 27/2005 (02/02/2005)

Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 437/2005 (07/07/2005)

Αναγνώριση των κερδών μιας κοινοπραξίας, που αναλογούν σε μια εταιρεία μέλος της κοινοπραξίας, κατά την κατάρτιση του ατομικού ισολογισμού της επενδύουσας εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 735/2005 (28/12/2005)

Λογιστικός χειρισμός ποσών τόκων που σχετίζονται με αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων με πίστωση.