2005

Έγγραφο 105/2005 (23/11/2005)

Συνυπολογισμός χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Έγγραφο 106/2005 (24/11/2005)

Η διατροφή που τυχόν κατέβαλε ο/η πρώην σύζυγος κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου του δεν συμπεριλαμβάνεται στο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της επιζώντος/ζώσης διαζευγμένου/-ης που ελέγχεται για τη συνδρομή της προϋπόθεσης που ορίζεται στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.

Έγγραφο 1751/2005 (25/10/2005)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1751/2005 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1751/2005 της επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2005 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το ΔΠΧΠ 1, το ΔΛΠ 39 και τη ΜΕΔ 12.

Έγγραφο 1864/2005 (15/11/2005)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2005 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2005 της επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) αριθ. 1 και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) αριθ. 32 και 39.

Έγγραφο 1910/2005 (08/11/2005)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1910/2005 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1910/2005 της επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1 και 6, τα ΔΛΠ 1, 16, 19, 24, 38 και 39 και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 4 και 5.

Έγγραφο 2106/2005 (21/12/2005)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2106/2005 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2106/2005 της επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΔΛΠ) 39.

Έγγραφο 2160/2005 (01/11/2005)

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παραγ. 19 εδ. α΄ του Ν. 3232/04, περί χορήγησης πλήρους ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) στους προερχόμενους από το τ.ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νους.

Έγγραφο dlp_21/2005 (15/12/2005)

Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος

Έγγραφο dpxp_4/2005 (15/12/2005)

Ασφαλιστήρια συμβόλαια

Έγγραφο dpxp_8/2006 (30/11/2006)

Λειτουργικοί τομείς