2005

Εγκύκλιος 96/2005 (13/12/2005)

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92

Εγκύκλιος 98/2005 (08/12/2005)

Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (Νόμος 3232/04) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 & 574/72 και των Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 37/2005 (22/12/2005)

Εφαρμογή του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α/2005)

Εγκύκλιος ΙΚΑ 40/2005 (01/11/2005)

Τροποποίηση της Εγκυκλίου 32/ 2005 ως προς τη συνταγογράφηση των φαρμάκων των ασθενών νοσηλευομένων που λαμβάνουν εξιτήριο και τη χορήγηση αδειών ανικανότητας.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 68/2005 (04/11/2005)

Βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής κλάσης των απασχολούμενων αυτοτελώς στο θέαμα και ακρόαμα με εφάπαξ αμοιβές.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 77/2005 (20/10/2005)

Παράταση αναστολής μέχρι 31/12/2006 της υποχρέωσης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, για ορισμένες κατηγορίες εργοδοτών.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 80/2005 (04/11/2005)

Χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της κατηγορίας ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) που κρίνονται με τις πλήρεις γενικές προϋποθέσεις του Ταμείου.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 81/2005 (03/11/2005)

Παράταση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 10 άρθρου 91 Ν. 3386/05 - Ανανέωση αδειών διαμονής και εργασίας αλλοδαπών

Εγκύκλιος ΙΚΑ 82/2005 (04/11/2005)

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3385/2005-Αντικατάσταση του άρθρου 62 του Ν. 2676/99.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 83/2005 (14/11/2005)

Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νομαρχίες από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 91 του Ν. 3386/05.