2005

Απόφ. 10035/2005 (22/12/2005)

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων ρύθμισης οφειλομένων εισφορών στους προϊσταμένους των περιφ/κών Τμημάτων και Γραφείων του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

Απόφ. 1863/2005 (30/12/2005)

Καταστήματα STOCK και OUTLET.

Απόφ. 22367/2005 (22/12/2005)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

Απόφ. 23367/2005 (22/12/2005)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών.

Απόφ. 24103/2005 (21/12/2005)

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/2005.

Απόφ. 24367/2005 (22/12/2005)

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλών Τίτλων» (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004).

Απόφ. 32317/2005 (30/12/2005)

Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το Α΄ εξάμηνο 2006.

Απόφ. 32339/2005 (30/12/2005)

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και για τη νήσο Λέρο.

Απόφ. 327/2005 (22/12/2005)

Αποτίμηση των χορηγούμενων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2006.

Απόφ. 328/2005 (22/12/2005)

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και αλιεργατών για το έτος 2006.