2006

Απόφ. Αρείου Πάγου 1015/2006 (01/01/2006)

Κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1215/2006 (01/01/2006)

Η απομάκρυνση μισθωτού από τη θέση προϊσταμένου τμήματος χωρίς ανάθεση άλλων καθηκόντων θεωρείται ως καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώματος με τη συνδρομή οποιωνδήποτε περιστάσεων, που καθιστούν τη μεταβολή αντίθετη προς την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1405/2006 (01/01/2006)

Αμοιβές εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1791/2006 (27/11/2006)

Η σύμβαση πρόσληψης μέλους Δ.Σ. της Α.Ε. ως διευθυντή δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 23α ΚΩΔ. Ν. 2190/1920.

Απόφ. Αρείου Πάγου 376/2006 (01/01/2006)

Περιεχόμενο συμβάσεως εργασίας - διάκριση από σύμβαση έργου.

Απόφ. Αρείου Πάγου 388/2006 (15/11/2006)

Η "Σύμβαση Τραπεζικού Εμβάσματος" χαρακτηρίζεται ως σύμβαση έργου υπέρ τρίτου με βάση την οποία πελάτης της Τράπεζας παραδίδει σ` αυτή χρήματα και η ίδια αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα αποστείλει σε άλλο τόπο και να τα παραδώσει στον κατονομαζόμενο στο έμβασμα δικαιούχο, δεδομένου ότι αποβλέπουν στο εν λόγω αποτέλεσμα.

Απόφ. Αρείου Πάγου 394/2006 (17/11/2006)

Επί βεβαιωμένης τραπεζικής ενέγγυας πιστώσεως μπορεί να στραφεί και κατά της μεσολαβούσης τράπεζας. Ο δικαιούχος της πιστώσεως, εκτός της αξιώσεως που έχει και κατά της εκδότριας της πιστώσεως (πρώτης) Τράπεζας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 488/2006 (01/01/2006)

Προσωπικό τραπεζών. Σχέση μεταξύ ΣΣΕ και ατομικής σύμβασης εργασίας. Εύνοια υπέρ του μισθωτού. Καταγγελία ατομικής σύμβασης εργασίας. Εγκυρότητα καταγγελίας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 573/2006 (01/01/2006)

Ισχυροποιούνται αναδρομικώς δικαιοπραξία και διαδικαστικές πράξεις Δ.Σ. της Α.Ε. με μεταγενέστερη απόφαση, που ελήφθη από το νόμιμα εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της

Απόφ. Αρείου Πάγου 709/2006 (10/11/2006)

Βοηθός λογιστής - Προϋπηρεσία.