2006

Εγκύκλιος 15635/2006 (27/12/2006)

Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Νοεμβρίου 2006.

Εγκύκλιος 15782/2006 (28/12/2006)

Πρόγραμμα δράσης Υπ.Ε.Ε. για το έτος 2007 - Κατευθύνσεις - Στόχοι.

Εγκύκλιος Γ99/2006 (28/12/2006)

Μη επιβολή κυρώσεων για εκπρόθεσμη υποβολή Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 154/2006 (07/12/2006)

Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 27/2006 (04/12/2006)

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3385/2005.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 472/2006 (21/08/2006)

Σχετικά με την δυνατότητα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. να εξαιρεθούν από την ασφάλιση κλάδου ασθένειας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο τυχόν υπάγονται.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 53/2006 (01/09/2006)

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006 (ΦΕΚ 84 Α/18-04-06) περί υπαγωγής ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Α.Τ."

Εγκύκλιος ΙΚΑ 54/2006 (11/09/2006)

Ασφάλιση για παροχές ασθένειας των ανασφάλιστων διαζευγμένων συνταξιοδοτηθέντων, λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 56/2006 (25/09/2006)

Ρύθμιση οφειλών των επιχ/σεων του Πτηνοτροφικού κλάδου.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Α23/2006 (15/09/2006)

Κοινοποίηση της υπ΄ αρ. 1/2006 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών.