2006

ΠΟΛ. 1137/2006 (28/11/2006)

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου γλωσσομάθειας από αλλοδαπούς πιστοποιούντες φορείς.

ΠΟΛ. 1138/2006 (07/12/2006)

Κατάσχεση «εις χείρας τρίτου» βεβαίωση – είσπραξη του χρέους σε βάρος του.

ΠΟΛ. 1139/2006 (08/12/2006)

Έκπτωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρείες leasing.

ΠΟΛ. 1140/2006 (28/12/2006)

Κοινοποίηση απόφασης Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΠΟΛ. 1141/2006 (12/12/2006)

Επιβολή τελών κυκλοφορίας σε οχήματα που έχουν ταξινομηθεί προσωρινά και διαθέτουν αναλογικό ταχογράφο.

ΠΟΛ. 1142/2006 (18/12/2006)

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007.

ΠΟΛ. 1143/2006 (12/12/2006)

Κοινοποίηση των διατάξεων της με αριθ. 5618/3-11-2006 Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1689 τ.Β΄/17-11-2006 - Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.

ΠΟΛ. 1145/2006 (21/12/2006)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του N. 3513/2006 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.

ΠΟΛ. 1146/2006 (21/12/2006)

Κοινοποίηση του άρθρου 16 του νόμου «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις».

ΠΟΛ. 1147/2006 (21/12/2006)

Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.