2006

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 152ΑΠ/2006 (10/04/2006)

Αποτίμηση συμμετοχών.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 190ΑΠ/2006 (24/05/2006)

Υπολογισμός ισοτιμίας σε συναλλαγές μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 210ΑΠ/2006 (24/05/2006)

Προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 27ΑΠ/2006 (11/04/2006)

Αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν από προσαρμογές λογιστικών αξιών κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΠ.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 63ΑΠ/2006 (24/05/2006)

Παρακολούθηση συναλλαγματικών έκδοσης Τραπέζης σε εγγύηση δανείων προς πελάτες της.