2006

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 123/2006 (05/10/2006)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 126/2006 (06/10/2006)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 127/2006 (09/10/2006)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης).

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 128/2006 (06/10/2006)

Συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2006 της Π.Ο.Π. - Ο.Τ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 129/2006 (09/10/2006)

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 130/2006 (18/10/2006)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής εργασίας των φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 131/2006 (20/10/2006)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Λασιθίου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 132/2006 (24/10/2006)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της Χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 134/2006 (07/11/2006)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 135/2006 (13/11/2006)

Συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού.